การใช้งาน Forwarders
เมนูหลัก
การจัดการ Forwarders เป็นการใช้งานกรณีที่ต้องการให้ Email ที่ถูกรับเข้ามาใน Email Account ทำการ forwarder ไปอีก Email ที่ต้องการโดยเลือก
เมนู Forwarders ดังรูป
หลังจากเลือกเมนู Forwarders แล้ว ให้กดปุ๋ม Create New Email Forwarder แล้ว ป้อน Forwarder Email และ Destination Email
แล้วกด ปุ๋ม Create แสดงดังรูป
** Forwarder Email คือ Email ที่รับ Mail เข้ามา

** Destination Email คือ Email ที่ต้องการให้ Forward ไปหา

 

 

 

By thaidomainhost.com[โฮสติ้ง โฮส โดเมน/ hosting host domain ]