การย้ายโดเมนมาอยู่กับไทยโดเมนโฮส มีตามกรณีดังต่อไปนี้
  • การย้ายโดเมนควรทำก่อน โดเมน หมดอายุ (domain expire)
1) กรณี domain ลูกค้าจดทะเบียนกับ directi ทางไทยโดเมนโฮสจำทำการ add ลูกค้าเข้าไปในระบบ แล้วแจ้งให้ผู้ที่จดโดเมน (domain hosting ) ครั้งแรกทำการ move service มาที่
Customer ID : xxxxxxxx
User Emai l : xxxx@xxxxxx.com
   
2) กรณี domain ลูกค้าจดทะเบียนกับ onlinenic แจ้งให้ผู้จดโดเมน (domain hosting) ทำการ transfer reseller มาที
Reseller ID : 435501
   
3) กรณี domain จดกับ reseller อื่นที่ไม่ใช้ directi / onlinenic กรณีเป็นการ transfer ข้าม นายทะเบียน ทางลูกค้าต้องแจ้งให้ผู้จดทะเบียน ทำการปลด lock domain ให้มีสถานะเป็น active และ Administrator Email ต้อง
เป็นของลูกค้า (Customer Email ) เพราะจะต้องทำการรายงานยืนยัน การย้ายโดเมนผ่าน Email ของลุกค้า
เช่น enom หรือ domain reseller อื่นๆ
   
  • หลังจากดำเนินการแล้ว ให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ ไทยโดเมนโฮส เพื่อดำเนินการในขั้นตอนถัดไป
hosting solution by thaidomainhost.com