การ upload file ไปที่ โฮสติ้ง (Hosting) โดยใช้โปรแกรม FileZilla (Opensource)
 • โปรแกรม FileZilla สามารถ Download ได้ที link FileZilla Download หากลุกค้าต้องการ version อื่นๆ ให้ลองหาดูนะครับ
 • หลังจากนั้นให้เตรียม Host Address IP / Ftp User / Ftp Pass สำหรับใช้ในการป้อนค่าในโปรแกรม โดยศึกษารายละเอียดจาก
  แต่ละคู่มือ Control Panel แต่ละ Hosting Plan โดยจะสมมุติ เป็นค่า ดังนี้
  Host Address : thaidomainhost.com
  Ftp User : thaidomainhost.com
  Ftp Password : xxxxxxxxx
 • หลังจากนั้นให้ทำการ ติดตั้งโปรแกรม เรียบร้อยแล้ว ให้ Double Click เรียกโปรแกรม FileZilla แล้วแสดงดังรูป
 • ให้ป้อนรายละเอียดตามที่ยกตัวอย่างดังภาพที่แสดงดังรูป แล้วกดปุ๋ม Quickconnect
 • หากไม่พบข้อผิดพลาดใดๆ ในการ connect ก็จะสามารถเข้าไปได้ พร้อมที่จะทำการ upload / download ได้โดยที่หากเป็น
  windows hosting จะต้อง upload file ต่่างๆ ไปเก็บภายใต้ www แสดงดังรูป
Windows2003 Hosting
 • ส่วนกรณี FreeBSD / Linux Hosting นั้นต้อง upload file ต่าๆง ไปเก็บไว้ที่ public_html แสดงดังรูป
FreeBSD Hosting
 
Copyright by thaidomainhost.com